Κωδικοί SWIFT σε Π.Γ.Δ. Μακεδονίας

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Π.Γ.Δ. Μακεδονίας, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Π.Γ.Δ. Μακεδονίας;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Π.Γ.Δ. Μακεδονίας ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Π.Γ.Δ. Μακεδονίας´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Π.Γ.Δ. Μακεδονίας

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ESWBMK22 EUROSWISS BANK 1000 SKOPJE
EXPCMK22 EXPORT AND CREDIT BANK INC. 91000 SKOPJE
INSBMK22 INVESTBANKA AD SKOPJE SKOPJE 91000
KOBSMK2X KOMERCIJALNA BANKA A.D. SKOPJE 91000
KRSKMK2X ALPHA BANK AD SKOPJE 91000 SKOPJE
NBRMMK2X NATIONAL BANK OF MACEDONIA 91000 SKOPJE
OHRDMK22 OHRIDSKA BANKA AD 96000 OHRID
PRBUMK22 PROCREDIT BANK AD, SKOPJE 1000 SKOPJE
STBBMK22 STOPANSKA BANKA AD BITOLA 9700 BITOLA
STOBMK2X STOPANSKA BANKA AD SKOPJE 91000 SKOPJE
TUTNMK22 NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE 1000 SKOPJE
UIBMMK22 UNIVERSAL INVESTMENT BANK AD SKOPJE 1000 SKOPJE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: